İçeriğe geç

Trakya Havzası ve Sedimentolojisi

 • Kömürlü istifler
 • Bitümlü şeyl istifleri
 • Karbonatlı ve kırıntılı istifler
 • Hidrokarbon kaynak kayaları
 • Çökelme ortamları
 • Uranyum ve manganez yatakları
 • Kritik ve stratejik elementler
 • Istranca Masifi’nin Stratigrafisi
 • Havza stratigrafisi ve tektoniği
 • Sismik sekans stratigrafis
 • Deniz jeolojisi ve jeofiziği
 • Radyometrik yaşlandırma teknikleri
 • Deniz seviyesi ve iklim değişiklikleri
 • Paratetis ve diğer konular

Thrace Basin and its Sedimentology

 • Coal-bearing sequences
 • Oil shale-bearing successions
 • Carbonate and clastic sequences
 • Hydrocarbon source rocks
 • Depositional environments
 • Uranium and manganese deposits
 • Critical and strategic elements
 • Stratigraphy of Strandja Massif
 • Basin stratigraphy and tectonics
 • Seismic sequence stratigraphy
 • Marine geology and geophysics
 • Radiometric dating techniques
 • Sea-level and climate changes
 • Paratethys and other subjects