İçeriğe geç

Çağrılı Konuşmacılar

Açılış konuşması / Keynote speech
Dr. Namık Aysal, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Title: Yeni Yaş Verileri Işığında Istranca Masifi Temel Kayalarının Jeolojik Evrimi

Çağrılı Konuşmacılar / Invited Speakers
Dr. Aral Okay, Emekli Öğretim Üyesi, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Title: Yeni veriler ışığında Trakya Havza’sının stratigrafisi ve gelişimi
Dr. Ali İhsan Karayiğit, Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Title: Trakya bölgesindeki Oligosen yaşlı kömürlerin kimyasal, mineralojik ve petrografik özellikleri
Dr. György Less, University of Miskolc, Institute of Mineralogy and Geology and Professor Dr. Of
Hungarian Academy of Sciences
Title: Ercan Özcan & György Less: Paleogene larger foraminiferal biostratigraphy of the Thrace Basin
Dr. Hüseyin Öztürk, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Title: Trakya Havzası Oligosen yaşlı Paratetis çökelleriyle Miyosen yaşlı delta çökellerinin jeokimyasal
ve mineralojik karşılaştırması.
Dr. Muhammed Hanif, NCE in Geology University of Peshawar, Pakistan
Title: Updates regarding our collaborative research on Eocene Lareger Benthic Foraminifera of Indus
Basin Pakistan with Prof. Ercan Ozcan
Dr. Yavuz Bedi, MTA Genel Müdürluğü, Jeoloji Etutleri Dairesi
Title: Istranca Kristalen Kompleksinin Naplı Yapısı, Tektonostratigrafik Özellikleri ve Bulgaristan
Istrancası’nda Yer Alan Birimler ile Korelasyonu