İçeriğe geç

Sedimantoloji Çalıştayı İstanbul 2023 / Workshop

Çalıştay hakkında daha fazla bilgi edinmek ve kayıt olmak için

1987 yılında kurulan Sedimantoloji Çalışma Grubu (SÇG), 2015 yılı itibariyle yeniden bir araya gelerek faaliyetlerine hız kazandırmıştır. 2015 yılından bu yana aralıksız düzenlenen sedimantoloji çalışma grubu çalıştayı bu yıl İstanbul’da İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa’nın ev sahipliğinde gerçekleştirilecektir. Uluslararası katılımla geniş bir kapsamda düzenlenecek olan çalıştayımıza katılımınız, sedimantoloji ile ilgili bilgi birikimi ve deneyimlerimizi paylaşmak açısından büyük önem taşımaktadır. Çalıştay bünyesinde Trakya Tersiyer Havzası ve Trakya Havzasının Tektono-Sedimenter Gelişimi Tekirdağ-Kırklareli yöresinde detaylı olarak uzmanları eşliğinde incelenecektir. Ayrıca, İstanbul Şehir Turu ve Boğaz gezisi düzenlenecektir. Sedimantoloji ile ilgili bilgi birikimi ve deneyimlerini paylaşmak isteyen tüm katılımcıları “Trakya Havzası ve Sedimentolojisi” ana konu başlığı altında Kömürlü istifler, Bitümlü şeyl istifleri, Karbonatlı ve kırıntılı istifler, Hidrokarbon kaynak kayaları, Çökelme ortamları, Uranyum ve manganez yatakları, Kritik ve stratejik elementler, Istranca Masifi’nin Stratigrafisi, Havza stratigrafisi ve tektoniği, Sismik sekans stratigrafisi, Deniz jeolojisi ve jeofiziği, Radyometrik yaşlandırma teknikleri, Deniz seviyesi ve iklim değişiklikleri, Paratetis ve diğer konu alanlarındaki bulgularınızla birlikte sözlü ve poster sunumlar şeklinde 07-10 Eylül 2023 tarihlerinde İstanbul’da İstanbul Üniversitesi-cerrahpaşa, Mühendislik Fakültesi A Blok Konferans Salonunda yapılacak olan Uluslararası Katılımlı SÇG 2023’de bizlerle paylaşmaya davet ediyoruz. İstanbul’da görüşmek dileğiyle…

Bildiriler

The Sedimentology Working Group (SÇG), which was established in 1987, came together again in 2015 and accelerated its activities. The sedimentology working group workshop, which has been held non-stop since 2015, will be held this year in İstanbul, hosted by İstanbul University – Cerrahpaşa. Your participation in our workshop, which will be organized in wide scope with international participation, is of great importance in terms of sharing our knowledge and experience on sedimentology. Thrace Tertiary Basin and Tectono-Sedimentary Development of the Thrace Basin will be examined in detail in the Tekirdağ-Kırklareli regions in the presence of experts within the scope of the workshop. In addition, Istanbul City Tour and Bosphorus cruise will be organized. All participants who want to share their knowledge and experience about Sedimentology under the main topic of “Thrace Basin and its Sedimentology”; Coal-bearing sequences, Oil shale-bearing successions, Carbonate and clastic sequences, Hydrocarbon source rocks, Depositional environments, Uranium and manganese deposits, Critical and strategic elements, Stratigraphy of Strandja Massif, Basin stratigraphy and tectonics, Seismic sequence stratigraphy, Marine geology and geophysics, Radiometric dating techniques, Sea-level and climate changes, Paratethys and other subject areas, as well as oral and poster presentations, we invite you to share with us at the International Participation SÇG 2023, which will be held on 07-10 September 2023 at Istanbul University-Cerrahpaşa, Faculty of Engineering A Block Conference Hall, Avcılar-Istanbul. Hope to see you in Istanbul…

Saha Gezisi

İstanbul Şehir Turu / İstanbul City Tour

Çalıştay sonrası istanbul şehir turu düzenlenecektir.

We are going to go to istanbul city tour.

Arazi Gezisi / Field Trip

Çalıştay sonrası arazi gezisi düzenlenecektir.

We are going to go to a field trip after the workshop

Çağrılı Konuşmacılar / Invited Speakers

Açılış konuşması / Keynote speech
Dr. Namık Aysal, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Title: Yeni Yaş Verileri Işığında Istranca Masifi Temel Kayalarının Jeolojik Evrimi

Çağrılı Konuşmacılar / Invited Speakers
Dr. Aral Okay, Emekli Öğretim Üyesi, İTÜ Avrasya Yer Bilimleri Enstitüsü
Title: Yeni veriler ışığında Trakya Havza’sının stratigrafisi ve gelişimi
Dr. Ali İhsan Karayiğit, Hacettepe Üniversitesi, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Title: Trakya bölgesindeki Oligosen yaşlı kömürlerin kimyasal, mineralojik ve petrografik özellikleri
Dr. György Less, University of Miskolc, Institute of Mineralogy and Geology and Professor Dr. Of
Hungarian Academy of Sciences
Title: Ercan Özcan & György Less: Paleogene larger foraminiferal biostratigraphy of the Thrace Basin
Dr. Hüseyin Öztürk, İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Jeoloji Mühendisliği Bölümü
Title: Trakya Havzası Oligosen yaşlı Paratetis çökelleriyle Miyosen yaşlı delta çökellerinin jeokimyasal
ve mineralojik karşılaştırması.
Dr. Muhammed Hanif, NCE in Geology University of Peshawar, Pakistan
Title: Updates regarding our collaborative research on Eocene Lareger Benthic Foraminifera of Indus
Basin Pakistan with Prof. Ercan Ozcan
Dr. Yavuz Bedi, MTA Genel Müdürluğü, Jeoloji Etutleri Dairesi
Title: Istranca Kristalen Kompleksinin Naplı Yapısı, Tektonostratigrafik Özellikleri ve Bulgaristan
Istrancası’nda Yer Alan Birimler ile Korelasyonu